1. window api: scrollto

  2. window api: scrollto: `options.behavior` parameter

  3. window api: scrollto: `options.left` parameter

  4. window api: scrollto: `options.top` parameter